top of page
ปุ๋ยยูเรีย
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลผลการทดสอบ

ปุ๋ยยูเรีย

ชื่อผู้ใช้บริการ

UPsentech

วันเวลา

สีของตัวอย่าง

ปุ๋ยยูเรีย

ทดสอบกับปุ๋ย

22 กุมภาพันธ์ 2564 17:00:00

อุณหภูมิขณะทำการทดสอบ

รายละเอียดผลการทดสอบทั้งหมด

ปุ๋ยยูเรีย

ผลการทดสอบปริมาณ N ไนโตรเจน (ประเภท แอมโมเนีย)

ต่ำ-ปานกลาง

ปุ๋ยยูเรีย

ผลการทดสอบปริมาณ N ไนโตรเจน (ประเภท ไนเตรต)

ต่ำ-ปานกลาง

ปุ๋ยยูเรีย

ผลการทดสอบปริมาณ P ฟอสฟอรัส

ต่ำมาก-ต่ำ

ปุ๋ยยูเรีย

ผลการทดสอบปริมาณ K โพแตสเซียม

ไม่มี-ปานกลาง

ปุ๋ยยูเรีย

ผลการทดสอบปริมาณสารอินทรีย์

PH ความเป็น กรด-ด่าง

ความนำไฟฟ้า

ผลการทดสอบ

คำอธิบาย

ความขุ่น

ปุ๋ยยูเรีย

Gas Spectrum (ผลการทดสอบกลิ่น)

เงื่อนไขการทดสอบ

ทดสอบกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยยูเรีย

bottom of page