top of page
ปุ๋ยยูเรีย
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลผลการทดสอบ

ปุ๋ยยูเรีย

ชื่อผู้ใช้บริการ

UPsentech

วันเวลา

สีของตัวอย่าง

ปุ๋ยยูเรีย

ทดสอบกับปุ๋ย

22 กุมภาพันธ์ 2564 17:00:00

อุณหภูมิขณะทำการทดสอบ

รายละเอียดผลการทดสอบทั้งหมด 

ปุ๋ยยูเรีย

ผลการทดสอบปริมาณ N ไนโตรเจน (ประเภท แอมโมเนีย) 

ต่ำ-ปานกลาง

ปุ๋ยยูเรีย

ผลการทดสอบปริมาณ N ไนโตรเจน (ประเภท ไนเตรต) 

ต่ำ-ปานกลาง

ปุ๋ยยูเรีย

ผลการทดสอบปริมาณ P ฟอสฟอรัส 

ต่ำมาก-ต่ำ

ปุ๋ยยูเรีย

ผลการทดสอบปริมาณ K โพแตสเซียม 

ไม่มี-ปานกลาง

ปุ๋ยยูเรีย

ผลการทดสอบปริมาณสารอินทรีย์ 

PH ความเป็น กรด-ด่าง

ความนำไฟฟ้า

ผลการทดสอบ 

คำอธิบาย 

ความขุ่น

ปุ๋ยยูเรีย

Gas Spectrum (ผลการทดสอบกลิ่น) 

เงื่อนไขการทดสอบ 

ทดสอบกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยยูเรีย

bottom of page