top of page
หมวด1
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลผลการทดสอบ

หมวด1

ชื่อผู้ใช้บริการ

บ้านสร้อยศรี

วันเวลา

สีของตัวอย่าง

หมวด1

น้ำหมักชีวภาพจากขยะ หมวด1

22 กุมภาพันธ์ 2564 17:00:00

อุณหภูมิขณะทำการทดสอบ

รายละเอียดผลการทดสอบทั้งหมด

หมวด1

ผลการทดสอบปริมาณ N ไนโตรเจน (ประเภท แอมโมเนีย)

ต่ำมาก-ต่ำ

หมวด1

ผลการทดสอบปริมาณ N ไนโตรเจน (ประเภท ไนเตรต)

ต่ำมาก-ต่ำ

หมวด1

ผลการทดสอบปริมาณ P ฟอสฟอรัส

ต่ำ-ปานกลาง

หมวด1

ผลการทดสอบปริมาณ K โพแตสเซียม

ไม่มี-ปานกลาง

หมวด1

ผลการทดสอบปริมาณสารอินทรีย์

มีสารอินทรีย์สูงมาก> 3.5% ตะกอนขนาดใหญ่

PH ความเป็น กรด-ด่าง

ความนำไฟฟ้า

ผลการทดสอบ

คำอธิบาย

ความขุ่น

หมวด1

Gas Spectrum (ผลการทดสอบกลิ่น)

เงื่อนไขการทดสอบ

การตรวจสอบปริมาณ แอมโมเนีย (N)
1.ดูดน้ำยาสกัดดิน 10 ml. ใส่ลงในบีกเกอร์ และดูดน้ำหมัก 0.5 ml.ใส่ลงในบีกเกอร์ ผสมให้เข้ากัน
2.ดูดน้ำที่ผสมกันเสร็จแล้ว 1.25 ml. ใส่ลงในหลอดแก้ว
3.เติมผงเบอร์ 2 ½ ของช้อนเล็ก เติมน้ำยาทำสีแอมโมเนีย (N) เบอร์ 3 2.5 หยด ปิดฝา เขย่าให้เข้ากันทิ้งไว้ 5 นาที แล้วอ่าน (ค่าแอมโมเนีย โดยเปรียบเทียบกับแผ่นสีมาตรฐาน ถ้าเกิด โทนสีฟ้า ใช้ แผ่นที่ 1 แต่ถ้าเกิดโทนสีเขียว ใช้ แผ่นที่ 2)
การตรวจสอบปริมาณ ไนเทรต (N)
1.ดูดน้ำยาสกัดดิน 10 ml. ใส่ลงในบีกเกอร์ และดูดน้ำหมัก 0.5 ml.ใส่ลงในบีกเกอร์ ผสมให้เข้ากัน
2.ดูดน้ำที่ผสมกันเสร็จแล้ว 1.25 ml. ใส่ลงในหลอดแก้ว
3.เติมน้ำยาทำสีไนเทรต (N) เบอร์ 4 2.5 หยด และเติมผงเบอร์ 5 ½ ของช้อนเล็ก ปิดฝา แล้วเขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วอ่านค่า โดยเทียบกับแผ่นสีมาตรฐาน
การตรวจสอบปริมาณ ฟอสฟอรัส (P)
1.ดูดน้ำยาสกัดดิน 10 ml. ใส่ลงในบีกเกอร์ และดูดน้ำหมัก 0.5 ml.ใส่ลงในบีกเกอร์ ผสมให้เข้ากัน
2.ดูดน้ำที่ผสมกันเสร็จแล้ว 1.25 ml. ใส่ลงในหลอดแก้ว
3.เติมน้ำยาทำสีฟอสฟอรัส (P) เบอร์ 6 2.5 หยด และเติมผงเบอร์ 7 ¼ ของช้อนเล็ก ปิดฝา เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วอ่านค่า โดยเทียบกับแผ่นมาตรฐาน
การตรวจสอบปริมาณ โพแทสเซียม (K)
1.ดูดน้ำยาสกัดดิน 10 ml. ใส่ลงในบีกเกอร์ และดูดน้ำหมัก 0.5 ml.ใส่ลงในบีกเกอร์ ผสมให้เข้ากัน
2.ดูดน้ำที่ผสมกันเสร็จแล้ว 0.4 ml. ใส่ลงในหลอดแก้ว
3.เติมน้ำยาเบอร์ 8 1 ml. (ห้ามเขย่า) เติมน้ำยาเบอร์ 9A ½ หยด (ห้ามเขย่า) เติมน้ำยาเบอร์ 9 1 หยด ปิดฝาเขย่าให้เข้ากัน แล้วอ่านค่า ทันที (ถ้ามี “ตะกอน” แปลว่า ค่า K สูง ถ้ามี “ฝ้าขาว” แปลว่าค่า K ปานกลาง ถ้า “ใส” แปลว่าค่า K ต่ำ )

bottom of page