1,500 บาท

Non-Degree Program

About this service

หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program)
33 ชั่วโมง
รุ่นที่ 1 เริ่มเรียน วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563
หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมดิจิตอล
Principle of Sensor and Communication Technology for Application in Digital Society

Service 01 Feature 01

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.

Service 01 Feature 02

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.

Service 01 Feature 03

This item is connected to a text field in your Content Manager. Double click on the dataset icon to add your own content. Click the Content Manager icon to manage collections.