top of page

รายละเอียดการอบรม หลักสูตร Non degree หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ

วันที่ 1

Download the Arduino IDE
ติดตั้ง Arduino IDE กับ ESP8266และ โปรแกรมตัวอย่าง Library
การออกแบบระบบเซนเซอร์โดยผู้เรียน
dollar.jpg

ดอลลาร์

ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้อง และปรับคุณภาพอากาศตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ดูเพิ่มเติม
linlin.jpg

หลินหลิน

ควบคุมความเข้มการส่องสว่างของหลอดไฟภาพในห้อง ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ดูเพิ่มเติม
dollar.jpg

เกมส์

คอยแจ้งข่าวให้ลูกค้าทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง หากต้องการปรับเนื้อหานี้ให้เป็นของคุณเอง เพียงแค่ใส่รูปภาพ ข้อความและลิงก์ หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากคอลเลคชั่นของคุณ

ดูเพิ่มเติม
dollar.jpg

ปอนด์

คอยแจ้งข่าวให้ลูกค้าทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง หากต้องการปรับเนื้อหานี้ให้เป็นของคุณเอง เพียงแค่ใส่รูปภาพ ข้อความและลิงก์ หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากคอลเลคชั่นของคุณ

ดูเพิ่มเติม
dollar.jpg

ส้ม

คอยแจ้งข่าวให้ลูกค้าทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง หากต้องการปรับเนื้อหานี้ให้เป็นของคุณเอง เพียงแค่ใส่รูปภาพ ข้อความและลิงก์ หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากคอลเลคชั่นของคุณ

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 2

Install Blynk Library
ตัวอย่างการใช้งาน Platform Blynk
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Blynk กับ Arduino UNO ผ่านสาย USB

ภาพถ่ายกิจกรรม วันที่ 1 และ 2

118241112_1073554126380297_4249344192212
118172186_327779925078925_19503066520417
118232577_355611908802303_56645729434443
118154468_327076535325750_81242966551303
118161290_742762193214530_29215540510953
118152121_344566216574336_31034876067975
118159320_300262577950313_18942198116335
118084699_777752486368417_27846761062746
118122304_724691388095882_15212517957990
118074530_322383122142457_47712323937002
118069686_2754258761518252_6514053824493
118241112_1073554126380297_4249344192212
118172186_327779925078925_19503066520417
118232577_355611908802303_56645729434443
118154468_327076535325750_81242966551303
118161290_742762193214530_29215540510953
118152121_344566216574336_31034876067975
118159320_300262577950313_18942198116335
118084699_777752486368417_27846761062746
118122304_724691388095882_15212517957990
118074530_322383122142457_47712323937002
118069686_2754258761518252_6514053824493

วิดีโอกิจกรรม วันที่ 2

วิดีโอทั้งหมด

วิดีโอทั้งหมด

ดูตอนนี้

วันที่ 3

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Blynk ESP8266 DHT11 Temperature Sensor
ตัวอย่างคลิปวีดีโอสอน Arduino ESP8266 NodeMCU Blynk App : สั่งงานและมอนิเตอร์ ESP8266 ด้วยโทรศัพท์มือถือ

ภาพถ่ายกิจกรรม วันที่ 3

117908962_1709168472565084_7421782851151
118120372_311975560110342_52737652784194
118269719_784531972372806_76866623873333
118156207_671253456810991_66250407839375
118275082_622095355111616_87631505930487
118176297_307829403767200_56080369912210

วิดีโอกิจกรรม วันที่ 3