top of page
upandchil.jpg

กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน”

กิจกรรมที่ 1 ต่ออย่างไรให้ไฟ LED สว่าง

ในกิจกรรมนี้ น้องๆ จะต้องต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อให้หลอดไฟ LED สว่างให้ได้

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่

 • 1. ถ่านไฟฉาย

 • 2. ตัวต้านทาน

 • 3. หลอดไฟ LED 

 • 4. สายไฟ

 • 5. บอร์ดทดลองอเนกประสงค์

วิธีการทดลอง

 • ให้น้องต่อวงจรให้ครบวงจร โดยให้กระแสไฟฟ้าจากขั้วไฟฟ้าบวกของถ่านไฟฉาย (เส้นสีแดง) ไหลผ่านตัวต้านทาน หลอดไฟ LED และกลับเข้าสู่ขั้วลบของถ่านไฟฉาย (เส้นสีดำ)

 • ถ้าน้องต่อวงจรได้ถูกต้อง หลอดไฟก็จะสว่าง

ข้อเสนอแนะในกิจกกรรมที่ 1

หลอดไฟ LED จะแยกขั้วไฟฟ้าเป็นบวกและลบ โดยที่ขั้วไฟฟ้าบวกจะขายาวกว่า

activity1.jpg

กิจกรรมที่ 2 กดติด กดดับ (สวิตซ์ไฟฟ้า)

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่

 • 1. ถ่านไฟฉาย

 • 2. ตัวต้านทาน

 • 3. หลอดไฟ LED 

 • 4. สายไฟ

 • 5. บอร์ดทดลองอเนกประสงค์

 • 6. สวิตซ์ไฟฟ้า

วิธีการทดลอง

 • ให้น้องต่อวงจรให้ครบวงจร โดยให้กระแสไฟฟ้าจากขั้วไฟฟ้าบวกของถ่านไฟฉาย (เส้นสีแดง) ไหลผ่านตัวต้านทาน หลอดไฟ LED และกลับเข้าสู่ขั้วลบของถ่านไฟฉาย (เส้นสีดำ)

 • ถ้าน้องต่อวงจรได้ถูกต้อง หลอดไฟก็จะสว่าง

 • แก้ไขวงจรไฟฟ้าในกิจกรรมที่ 1 โดยเพิ่มสวิตซ์ไฟฟ้า โดยที่น้องๆ สามารถกดเปิด-ปิด หลอดไฟ LED ได้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะในกิจกกรรมที่ 2

การต่อสวิตซ์ไฟฟ้าในวงจร คือการทำให้วงจรขาด แล้วเชื่อมต่อววงจรอีกครั้งด้วยสวิตซ์ไฟ

activity2.jpg

กิจกรรมที่ 3 สวิตซ์ไฟฟ้าทรานซิสเตอร์

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่

 • 1. ถ่านไฟฉาย

 • 2. ตัวต้านทาน 2 ตัว

 • 3. หลอดไฟ LED 

 • 4. สายไฟ

 • 5. บอร์ดทดลองอเนกประสงค์

 • 6. ทรานซิสเตอร์

วิธีการทดลอง

 • ให้น้องต่อวงจรให้ครบวงจร โดยให้กระแสไฟฟ้าจากขั้วไฟฟ้าบวกของถ่านไฟฉาย (เส้นสีแดง) ไหลผ่านตัวต้านทาน หลอดไฟ LED และกลับเข้าสู่ขั้วลบของถ่านไฟฉาย (เส้นสีดำ)

 • ถ้าน้องต่อวงจรได้ถูกต้อง หลอดไฟก็จะสว่าง

 • แก้ไขวงจรไฟฟ้าในกิจกรรมที่ 2 โดยถอดสวิตซ์ไฟฟ้า ออกแล้วแทนที่ด้วยทรานซิสเตอร์

ข้อเสนอแนะในกิจกกรรมที่ 3

เนื่องจากทรานซิสเตอร์มีสามขา การต่อให้นำสายไฟขั้วบวกต่อเข้าขาหมายเลข 3 และออกขา 1 เมื่อนำไปแทนที่สวิตซ์จะเหลือขา 1 ขา (ขากลางหมาายเลข 2) ให้ต่อวงจรเพิ่มโดยการต่อสายไฟจากขั้วไฟฟ้าบวกจากถ่านไฟฉาย ผ่านตัวต้านทาน และต่อสายให้เข้าขาที่เหลือของทรานซิสเตอร์

activity3.jpg
activity3-1.jpg

กิจกรรมที่ 4 แสง สี และ เสียง

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่

 • 1. ถ่านไฟฉาย

 • 2. ตัวต้านทาน

 • 3. หลอดไฟ LED 

 • 4. สายไฟ

 • 5. บอร์ดทดลองอเนกประสงค์

 • 6. ทรานซิสเตอร์

 • 7. ลำโพง โมโครโฟนขนาดเล็ก

วิธีการทดลอง

 • ให้น้องแก้ไขวงจรไฟฟ้า จากกิจกรรมที่ 1-3 โดยเป้าหมายที่ต้องการคือ เมื่อมีเสียงจะทำให้หลอดไฟ LED สว่าง ตามความดังของเสียง

ข้อเสนอแนะในกิจกกรรมที่ 4

เพื่อช่วยในการทำกิจกรรมที่ 4 น้องๆ สามารถประยุกต์การต่อวงจร จากวิดีโอที่แสดง

กิจกรรมที่ 5 แสง สี และ เสียง

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่

 • 1. ถ่านไฟฉาย

 • 2. ตัวต้านทาน

 • 3. หลอดไฟ LED 

 • 4. สายไฟ

 • 5. บอร์ดทดลองอเนกประสงค์

 • 6. ทรานซิสเตอร์

 • 7. ลำโพง โมโครโฟนขนาดเล็ก

วิธีการทดลอง

 • ให้น้องแก้ไขวงจรไฟฟ้า จากกิจกรรมที่ 1-3 โดยเป้าหมายที่ต้องการคือ เมื่อมีเสียงจะทำให้หลอดไฟ LED สว่าง ตามความดังของเสียง

ข้อเสนอแนะในกิจกกรรมที่ 4

เพื่อช่วยในการทำกิจกรรมที่ 4 น้องๆ สามารถประยุกต์การต่อวงจร จากวิดีโอที่แสดง

bottom of page